Zasiłek dla bezrobotnych i podstawa prawna


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, dostępnych dla każdego bezrobotnego, jeżeli
nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych
w okresie 18 miesięcy poprzedzających datę rejestracji, łącznie przez okres co najmniej 365 dni
był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy,


wykonywania pracy na podstawie umowy o przerobie usługowym i co w związku z tym przychody co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za miesiąc do pełna,

zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
praca wykonywana w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia,
zapłaconej składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego

był zatrudniony za granicą i przybył do Polski jako repatriant,
był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej
był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od której istnieje obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
Ponadto, mają prawo do korzystania bezrobotni zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej lub czasowym okres służby wojskowej, jeśli służył 240 dni, a spadła w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy.

       Obszar stolicy okresu warszawskiego Urzędu Pracy świadczeń to 6 miesięcy, i bezrobotni powyżej 50 roku życia, które w tym samym czasie 20 - lat okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych ma prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.
Zasiłki dla bezrobotnych wypłacane są za każdy dzień kalendarzowy po:
7 dni od dnia rejestracji,
90 dni od daty rejestracji, jeżeli okres 6 miesięcy przed zarejestrowaniem bezrobotnym w urzędzie pracy rozwiązał umowę o pracę (usługi) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, lub zarejestrowane w okresie sprawozdawczym w rejestrze przedsiębiorstw zawieszenia operacji
180 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, doprowadziły do ​​rozwiązania jego winy stosunku pracy (firmy) bez wypowiedzenia,
okres, w którym osoba bezrobotna otrzyma równoważny, odprawy lub odszkodowania.
Prawo do świadczeń nie przysługuje bezrobotnemu, który:
absolwencką zapłacone szkolenie praktyczne odbywa się i otrzymuje miesięczneświadczenie pieniężne za ponad połowę minimalnego wynagrodzenia,
nie później niż 10 dni przebywa za granicą lub w innej sytuacji, w której nie jest gotowy do podjęcia zatrudnienia.
Ludzie, którzy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po okresów zatrudnienia lub okresów ubezpieczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, powinna mieć zastosowanie do świadczeń przyznanych z tytułu bezrobocia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, po zarejestrowaniu się jako bezrobotni w Pracy m.st Office. Warszawa.


Roszczenia z tytułu należności i świadczeń dla bezrobotnych niepobranych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia ich udostępnieniu.
Bezrobotny uprawniony do tego samego okresu na stypendium i świadczenia, przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Uwaga! Okres zasiłkowy jest pomniejszony o okres zatrudnienia w pracach interwencyjnych, robót publicznych oraz w okresie stażu, szkolenia lub kształcenia zawodowego dorosłych, w terminie, który ma przywilej korzyści, oraz okresy nieprzysługiwania świadczeń, o których mowa w art. 75 pkt. 1-3 ustawy.

Jakie są korzyści?

Zniżki od 01.06.2012r. jest
Zł 1 / 794.20 za miesiąc w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
2 / 623,60 zł miesięcznie w ciągu następnych miesięcy, aby mieć prawo do świadczeń
Bezrobotny, który spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i łączny okres zatrudnienia, operacje (staż pracy), to:
do 5 lat służby jest uprawniony do dodatku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
od 5 do 20 lat pracy, ma prawo do 100% zasiłku podstawowego,
co najmniej 20 lat służby jest uprawniony do 120% zasiłku podstawowego.
Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany co miesiąc z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc oblicza się dzieląc kwotę prawa do zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który zasiłek jest należna.
Utrata prawa do świadczeń
Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:
upłynął okres, na który został on przyznany,
osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, szkolenia zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w każda inna forma pomocy przewidziana w ustawie, skierowanie nie podejmie szkolenia, kształcenia zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społeczności lub innych form pomocy określonej w ustawie,
bezrobotny nie stawi się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i nie zawiadomił o terminie 7 dni od dnia, w którym przyczyną niepowodzenia w rozsądnych cenach.

WAŻNE!

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskania przychodów w nadmiar połowę minimalnego wynagrodzenia za miesiąc, służąc szkolenie lub staż zorganizowany przez podmiot inny niż urząd pracy powiat i ponownie zarejestrować się w przedstawieniu stosownego dokumentu / świadectwa pracy, świadectwa / w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestania działalności nierolniczej, uzyskanie przychodów przekraczających pół Minimalne wynagrodzenie za miesiąc, koniec szkolenia lub stażu organizowanym przez inny podmiot niż urząd okręgowy pracy, ma prawo do zasiłku na czas pomniejszonej okresu zasiłkowego przed bezrobociem i utratą okresów określonych w art. 73 ust. 4 ustawy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(TjDz.U. 2008. Nr 69, poz. 415, z późn. Zm.)
(Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607 z późniejszymi zmianami. Zm.).
(Rozp. II) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.Nr 136, poz.1118.)

POLUB NAS I ODBIERZ UPOMINEK!